DE – príves za autobus

Výcvik pre skupinu „DE“

- Jazdné súpravy zložené z motorového vozidla skupiny „D“ a prípojného vozidla, ktorého celková hmotnosť presahuje 750 kg.

Podmienky :

- Vodičské oprávnenie sk. „DE“ možno udeliť len osobe staršej ako 21 rokov, ktorá už je držiteľom vodičského oprávnenia skupiny „D“.

Po úspešnom absolvovaní výcviku absolvent získa súčasne aj VODIČSKÉ OPRÁVNENIE pre skupinu : D1E

Pred začatím výcviku je potrebné priložiť:
1. Doklad o zdravotnej spôsobilosti potvrdený všeobecným lekárom.
2. Potvrdenie klinického psychológa s certifikátom na činnosť dopravná psychológia.